WWF logoOrganizátorom Hodiny Zeme je najväčšia celosvetová ochranárska organizácia – WWF (World Wildlife Found). Od roku 2010 WWF spolupracuje na Slovensku s členmi Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenského zväzu astronómov.


Koordinátor Hodiny Zeme – Slovensko

Koordinátorom Hodiny Zeme na Slovensku je Jaroslav Merc, člen Sekcie ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Kontaktovať ho môžete pomocou formulára v časti Kontakt alebo na emailovej adrese jaroslav.merc@gmail.com.


Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV

Sekcia vznikla v marci 2008. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snaží sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

Oficiálna stránka sekcie je www.svetelneznecistenie.sk.


Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky a je samostatnou právnickou osobou. Oficiálna skratka názvu v slovenskom jazyku je SAS pri SAV. Oficiálny názov v anglickom jazyku je Slovak Astronomical Society. Sídlom Spoločnosti je Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica č. 154, Vysoké Tatry.

Poslaním je najmä šíriť vedecké poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vedných disciplín. Prispievať k rozvoju astronómie na Slovensku. Spoločnosť usporadúva národné a medzinárodné vedecké podujatia. Vyvíja vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. Spolupracuje pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, astronomickými zariadeniami, výskumnými a inými pracoviskami.

Na plnenie odborných úloh vytvára sekcie alebo odborné komisie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

Oficiálna stránka SAS pri SAV je www.sas.astro.sk.


Slovenský zväz astronómov

logo SZA_defSlovenský zväz astronómov (ďalej len SZA) je občianske združenie záujemcov a priaznivcov astronómie. Členovia SZA sa aktívne podieľajú na výskumnej práci v oblasti astronómie. Pozorovanie medziplanetárnej hmoty – meteorov, v ktorom je aj vďaka členom SZA Slovensko svetovou pozorovateľskou veľmocou, pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom a planétkami. Za viac ako 40 rokov existencie SZA zorganizovala nespočetné množstvo seminárov a prednášok za účelom priblíženia astronómie širokému spektru záujemcov.

SZA sa, ako jedna z mála organizácii na Slovensku, aktívne zaoberá aj problematikou svetelného znečistenia, má zriadenú špecializovanú sekciu.

Sídlom Rady SZA je Hvezdáreň, Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

Oficiálna stránka SZA je www.szaa.org.